WSPÓLNIE SPROSTAĆ WYZWANIOM PRZYSZŁOŚCI

Ryszard Naskręcki - kandydat na rektora UAM

Poniżej przedstawiam najważniejsze fakty z mojego zawodowego życia oraz moje najważniejsze osiągnięcia, w tym wykaz najważniejszych publikacji, a także informacje o wypromowanych doktorach oraz spis wybranych prac magisterskich, którymi kierowałem.

 Życiorys

ORCID: 0000-0002-7925-047X

Studia magisterskie na kierunku fizyka ze specjalnością fizyka doświadczalna ukończyłem w 1983 r. na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskałem na UAM w październiku 1992 roku przedstawiając rozprawę doktorską zatytułowaną "Badanie indukowanego zderzeniami rozpraszania światła w wybranych cieczach molekularnych”, której promotorem był prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek, rektor Uniwersytetu w latach 1984-1985. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych uzyskałem w 2001 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejściowej. Badania fotofizyczne stanów wzbudzonych cząsteczek wieloatomowych i krótkożyjących indywiduów”. W 2010 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora. Na naszym Uniwersytecie pracę rozpocząłem 1 sierpnia 1983 r. przechodząc przez szereg stanowisk technicznych i inżynieryjno-technicznych (w tym czasie nie funkcjonowały studia doktoranckie i obowiązywała "blokada" nowych etatów akademickich). W okresie tym odbyłem także służbę wojskową. Na stanowisku asystenta zostałem zatrudniony w styczniu 1990 r., a na stanowisku adiunkta w styczniu 1993 r. Od 2011 roku pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego. Odbyłem trzy długoterminowe staże naukowe w Commissariat à l'Energie Atomique, Paris-Saclay oraz w Université Lille - Sciences et Technologies - łącznie prawie pięć lat. Ponadto odbyłem kilkanaście staży naukowych krótko- i średnioterminowych oraz zrealizowałem kilkadziesiąt wizyt studyjnych i badawczych w uniwersytetach i instytucjach badawczych w Europie, Azji i USA. Moja działalność naukowa związana jest z dwoma obszarami badań: spektroskopią optyczną i badaniami ultraszybkich procesów fotofizycznych i reakcji fotochemicznych oraz fotofizyką procesu widzenia. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 90 artykułów naukowych poświęconych optyce, spektroskopii optycznej, fotofizyce oraz fizyce procesu widzenia. Ponadto jestem autorem lub współautorem ponad 120 komunikatów prezentowanych na konferencjach naukowych, w większości międzynarodowych oraz ponad 20 publikacji o charakterze dydaktycznym i metodycznym. Wypromowałem czworo doktorów i byłem recenzentem w prawie 30 rozprawach doktorskich, przewodach habilitacyjnych i postępowaniach profesorskich. Wypromowałem również ponad 150 magistrów. 

 

Pełniłem funkcję kierownika trzech projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch dużych projeków aparaturowych MNiSW. Byłem współautorem wniosku oraz koordynatorem projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu” (wartość projektu 114 mln zł) oraz kierowałem jednym z pierwszych w UAM projektów POKL (10 mln zł) "Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości" (2009). Byłem szefem zespołu przygotowującego, a obecnie jestem koordynatorem dwóch projektów prorozwojowych - "Zintegrowane programy rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (POWR) -„Uniwersytet Jutra”, o wartości prawie 78 mln zł. Byłem także kierownikiem projektu „Strategiczne wymiary funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelni badawczej”, którego celem było opracowanie ilościowej analizy oraz kluczowych rekomendacji dotyczących rozwoju UAM jako uczelni badawczej (wartość projektu 800 tys. zł). Kierowałem również zespołem, który przygotował wniosek w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”. Wysoka ocena tego wniosku przyczyniła się do uzyskania przez UAM wysokiego 3 miejsca w tym konkursie.

 

Podczas pracy na Uczelni pełniłem szereg funkcji w Uniwersytecie jak i poza nim. W latach 2002-2005 byłem prodziekanem ds. studenckich, a w latach 2005-2012 dziekanem Wydziału Fizyki. W tym samym okresie przewodniczyłem Ogólnopolskiemu Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. Byłem inicjatorem powołania, a obecnie przewodniczącym Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi. Od piętnastu lat jestem członkiem Senatu UAM, w latach 2012-2016 byłem przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W latach 2008-2017 przewodniczyłem Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii, byłem także ekspertem Polskiej Komisji Akredytayjnej. Od 12 lat jestem członkiem Komitetu Fizyki PAN, a w styczniu tego roku zostałem wybrany na kolejną 4 letnią kadencję. Przez dwie kadencje byłem członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Wielokrotnie uczestniczyłem w konferencjach i seminariach kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA) m.in.: In the Pursuit of Excellent in EHEA, European University Association Meetings, Bologna in a Global Setting, Santander Group General Assemblies, Sanbol Meeting, Validation Conference of the Natural Sciences in the Tuning Project, EUA General Assembly, SGroup European Universities' Network Conferences. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyłem w pracach EUPEN (European Physics Education Network).

 

Przez wiele lat działałem na rzecz współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem optyków okularowych i optometrystów oraz przemysłem optycznym. Współpraca z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną oraz Międzynarodowymi Targami Optycznymi przyczyniła się do powołania Międzynarodowych Targów OPTYKA oraz towarzyszącej tym targom Konferencji Optyka. W ramach Targów OPTYKA pełnię funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP. Byłem inicjatorem utworzenia, we współpracy ze środowiskiem optycznym, studiów z zakresu optyki okularowej i optometrii. I takie studia są z powodzeniem realizowane na UAM od ponad 20 lat, a kierowane przeze mnie Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii jest jednym z najlepszych tego typu ośrodków w Europie. Od wielu lat aktywnie wspieram obszar nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W latach 2006-2007 pełniłem funkcję społecznego doradcy ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w Polsce. Od 2016 r. włączyłem się w cykl konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki oraz cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego NKN FORUM (2018-2019). Byłem współorganizatorem Konferencji NKN „Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych?”, która odbyła się w Poznaniu w  2017 r. Uczestniczyłem w wielu konferencjach, seminariach oraz debatach dotyczących metod kształcenia doktorantów. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania uczelnią oraz funkcjonowania obszaru badań i szkolnictwa wyższego doskonaliłem podczas konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń oraz specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. 
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostałem wyróżniony nagrodami MNiSW, wielokrotnie nagrodami rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

CERN, 2007 r.


Stanford University, 2019


Zakład Elektroniki Kwantowej, 1987


Staż podoktorski, CEA Saclay, 1997


Copyright ©2020 Ryszard Naskręcki, All Rights Reserved
 
Kontakt: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
: 72379
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem