WSPÓLNIE SPROSTAĆ WYZWANIOM PRZYSZŁOŚCI
Zamieszczone poniżej teksty, mojego autorstwa lub współautorstwa, zostały opublikowane w "Życiu Uniwersyteckim", w czaso-piśmie "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" oraz w "Forum Akademickim". W artykułach tych zawarto wiele informacji o naszym Uniwersytecie, ale także można tam znaleźć sporo moich przemyśleń na temat Uniwersytetu i jego funkcjonowania. 
Zapraszam do lektury! 

"UAM przygotował ambitny plan rozwoju z jasną strategią, aby osiągnąć lepsze wyniki w badaniach i uzyskać dobre usieciowienie na arenie międzynarodowej. Analiza SWOT jest wzorcowa pod względem zakresu i uczciwości, w tym rzetelnej prezentacji obecnych ograniczeń UAM”. I dalej: „Analiza SWOT i powiązany z nią plan są zwięzłe, a także konkretne. Analiza wydaje się uczciwa, a słabości są prezentowane w sposób bezkompromisowy”. Tymi słowami rozpoczyna się ocena wniosku UAM, przygotowana przez międzynarodowy panel 15 ekspertów".

UAM uczelnią badawczą, czyli jaką? część 1. Diagnoza, Uniwersyteckie.pl, 25 listopada 2019

"Opisana we wniosku strategia rozwoju UAM w kierunku uczelni badawczej oraz przyjęty pakiet 45 działań stwarzają niezwykłą możliwość wsparcia szeregu działań projakościowych, promujących silny związek badań naukowych i kształcenia oraz sprzyjających podejmowaniu ambitnych wyzwań naukowych. Efektywne wydatkowanie tych środków (50 mln zł rocznie) musi skutkować zwiększeniem wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki oraz podniesieniem jakości kształcenia studentów i doktorantów. Uczelnia badawcza to uczelnia, która prowadzi badania przełomowe i pionierskie, pozyskując znaczące środki na badania; jest ważnym forum refleksji naukowej oraz przyciąga i rozwija największe talenty z całego świata".

UAM uczelnią badawczą czyli jaką? część 2. Cele i działania, Uniwersyteckie.pl, 16 grudnia 2019

"Jedną z najważniejszych konsekwencji wdrożenia nowej ustawy PSWiN będzie znacznie silniejsza niż kiedykolwiek dywersyfikacja uczelni. Stworzenie mechanizmów, które pozwolą wyłonić tzw. uczelnie badawcze doprowadzi w krótkim czasie do ich zróżnicowania, zarówno pod względem finansowym jak i ich prestiżu. I nie chodzi tu tylko o „prestiżową etykietę” lecz o wyselekcjonowanie grupy uczelni, które będą postrzegane, jako uczelnie najlepsze (w szerokim tego słowa znaczeniu), także w wymiarze międzynarodowym. W Polsce uczelnie badawcze powinny stać się także ważnym forum refleksji naukowej, również w debacie publicznej".

Zmierzając do uczelni badawczej, Uniwersyteckie.pl, 26 listopada 2018

"W stulecie swojego istnienia staje nasz Uniwersytet przed wyzwaniem godnym swego jubileuszu. Status uczelni badawczej to nie mgliste marzenie na odległą przyszłość – to przede wszystkim wyzwanie, któremu musimy sprostać już dziś. I z wyzwaniem tym nie mogą się mierzyć tylko władze uczelni i zespół projektowy – bo status „uczelni badawczej” to nowa ogromna szansa na następne stulecie".

UAM rozpoczyna wyścig o status uczelni badawczej, Uniwersyteckie.pl, 14 maja 2019

"Jesteśmy przekonani, że projekt „Uniwersytet jutra” jest wielką szansą na szybszy rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowi równocześnie ogromne wyzwanie, szczególnie dla tych, którzy będą nim na różnych poziomach zarządzać i go realizować. Od nas wszystkich zależy jak skutecznie wykorzystamy te dodatkowe prawie 40 mln zł".

Nasz uniwersytet jutra, Uniwersyteckie.pl, 9 marca 2018

"Zintegrowane programy rozwoju uczelni to przedsięwzięcie grantowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uniwersytet nasz w dwóch odrębnych procedurach konkursowych pozyskał łącznie blisko 80 mln zł. na „kompleksowe działania wspierające rozwój uczelni”. Integralność działań nakierowanych przede wszystkim na uspójnienie pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz kompleksowość zaplanowanych przedsięwzięć mają stanowić receptę nie tylko na efektywne wydatkowanie tych środków, ale przede wszystkim na przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wdrożenie trwałych zmian w jego funkcjonowaniu. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej – studentów, doktorantów, wykładowców, a także do kadry zarządzającej i pracowników administracji".

Projekty Uniwersytet Jutra oraz Uniwersytet Jutra II, Uniwersyteckie.pl, 13 listopada 2019

"Boimy się poważnych dyskusji o przyszłości, bo przyzwyczajamy się do starych rozwiązań, a to co nowe, co nieznane wzbudza określone emocje. To zrozumiałe. Z drugiej strony środowisko akademickie powinno być elitą, pozytywnie nastawioną do postępu i do nowych rozwiązań. Jeżeli więc mamy rozwiązania i strukturę, która pozwala nam być uniwersytetem na czwórkę plus, to zastanówmy się, jakie zmiany powinniśmy przeprowadzić, by stać się uniwersytetem na piątkę. To powinien być nasz cel."

Jak stawać się Uniwersytetem na piatkę, Uniwersyteckie.pl, 12 grudnia 2017

"Jak mierzyć prestiż uczelni, jej naukowy poziom, jakość kształcenia oraz jej zasoby? Zadanie nie jest łatwe, szacuje się bowiem, że obecnie na świecie istnieje około 20 tys. uniwersytetów badawczych. Jakie więc przyjąć kryteria, które pozwolą uszeregować te uczelnie, poczynając od „najlepszych”? Co oznacza określenie „najlepsza uczelnia”? Globalizacja nauki i szkolnictwa wyższego, jego umiędzynarodowienie, wzrost mobilności kadry i studentów oraz konkursowy tryb pozyskiwania środków na badania sprzyjają rankingowaniu uczelni."

Jak mierzyć prestiż uczelni, Uniwersyteckie.pl, 14 czerwca 2017

"System kształcenia doktorantów w Polsce wymaga gruntownej przebudowy. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem może być system oparty o tzw. szkoły doktorskie, prowadzone przez najlepsze uniwersytety. Szkoły takie mogłyby przyczynić się do poprawy jakości doktoratów i dzięki temu stać się istotnym elementem budowania reputacji i prestiżu uniwersytetu. Ich powstanie powinno przede wszystkim sprzyjać tworzeniu optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz ich wszechstronnego rozwoju. Szkoły doktorskie powinny mieć z jednej strony zapewnioną autonomię, z drugiej zaś – dobrze określony zakres odpowiedzialności. Zaproponowane tu rozwiązanie konfrontowane jest z różnymi modelami kształcenia doktorantów w Europie".

Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów, Nauka i szkonictwo wyższe,  Nr 2(50) (2017)

"Prace koncepcyjne nad utworzeniem szkoły doktorskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęły się jesienią 2017 r. Po Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie (19-20 września 2017 r.) było już niemal pewne, że nowy model kształcenia doktorantów oparty będzie na szkołach doktorskich. Satysfakcja była tym większa, że taki model kształcenia doktorantów opisaliśmy, wspólnie z prof. Beatą Mikołajczyk, w artykule Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów, który ukazał się w „wydaniu kongresowym” czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2(50) (2017).”

Od koncepcji do skutecznego działania, Forum Akademickie,  Nr 02 (2020)

Foto. Przemysław Stanula


Foto. Przemysław Stanula


Foto. Przemysław Stanula


Foto. Przemysław Stanula


Copyright ©2020 Ryszard Naskręcki, All Rights Reserved
 
Kontakt: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
: 72356
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem